Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN LANGZAMR te UTRECHT

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst van en met Langzamr, als Langzamr deze voorwaarden daarop van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Langzamr, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, waaronder die in door Langzamr uitgegeven catalogi of nieuwsbrieven, zijn vrijblijvend en gelden alleen voor zover de voorraad strekt.

2. Opgaven en specificaties betreffende afmeting, capaciteit, prestaties of resultaten, die voorkomen in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, nieuwsbrieven, websites, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden Langzamr niet.

3. Langzamr kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat een aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Langzamr niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van Langzamr. Een bestelling is ten deze een vorm van aanvaarding.

2. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod is Langzamr daaraan niet gebonden, ook niet als het een afwijking op ondergeschikte punten betreft. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Langzamr anders aangeeft.

Artikel 4 Levering

Indien Langzamr een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Langzamr schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Garantie

1. Langzamr garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland mits de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Langzamr.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij een langere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.

4. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal Langzamr deze binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, naar keuze van Langzamr vervangen of zorgdragen voor herstel. Bij vervanging verbindt de klant zich reeds nu het (te) vervangen product aan Langzamr te retourneren en de eigendom daarvan aan Langzamr over te dragen.

5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Langzamr, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen aan het product of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd gefabriceerd is de garantie beperkt tot de garantie, die door de fabrikant is verstrekt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Langzamr blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Langzamr te worden gemeld. Het product dient gelijktijdig te worden geretourneerd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan Langzamr met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Langzamr gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, in rekening te brengen.

4. Een beroep op de garantie ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot afname en betaling van de gekochte producten.

5. Indien een product zonder gebreken toch niet aan de verwachtingen voldoet, is de klant geen betaling verschuldigd, c.q. heeft de klant recht op restitutie van de koopprijs, als de klant het product binnen 14 dagen na de datum waarop het door Langzamr is verzonden in de originele verpakking retourneert en het product bovendien onbeschadigd bij Langzamr aankomt. Dit geldt evenwel niet voor boeken en cd’s en andere producten die door Langzamr uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

Artikel 8 Prijsverhoging en wijziging modellen

1. Langzamr is gerechtigd prijzen en/of modellen in haar aanbiedingen te wijzigen indienkosten, tarieven of andere marktontwikkelingen en/of assortimentswijzigingen daartoe aanleiding geven.

2. Indien een prijsverhoging of modelwijziging plaatsvindt nadat een aanbieding is geaccepteerd is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden binnen 14 dagen nadat de prijsverhoging of modelwijziging bekend gemaakt is. Indien de klant niet van dit recht gebruik maakt wordt hij geacht met de prijsverhoging of modelwijziging in te stemmen.

Artikel 9 Betaling

1. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Langzamr aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Langzamr en de verplichtingen van de klant jegens Langzamr onmiddellijk opeisbaar.

5. Langzamr heeft het recht de door de klant gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Langzamr kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Langzamr kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De klant is in het geval van een geldvordering tenminste aan incassokosten verschuldigd een bedrag ter grootte van 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 100,- (exclusief BTW).

2. Indien Langzamr aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Indien door Langzamr geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Langzamr jegens de klant beperkt tot hetgeen in artikel 5 van deze voorwaarden onder “garantie” is bepaald.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van Langzamr beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel teruggave van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Langzamr niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Artikel 12 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Langzamr geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Langzamr niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tekortkomingen van de toeleveranciers van Langzamr zijn daaronder begrepen.

3. Langzamr heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Langzamr haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Langzamr ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Langzamr gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Geschillen

Geschillen tussen Langzamr en de klant over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, die behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden beslecht door de kantonrechter die op grond van de wet bevoegd is. Geschillen die behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij Langzamr de voorkeur geeft aan de Arrondissementsrechtbank die op grond van de wet bevoegd is.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Langzamr en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Langzamr
Cornelis Drebbelstraat 8
3514 HS Utrecht
Kvk:78561973
btw:NL003348344B64